Geometric

A Heriz Runner
Sold
#16524
A Shirvan Rug
Sold
#14476
A Seyshor ( Zachour ) Caucasian Rug.
Sold
##16002
A HERIZ CARPET
Sold
#15700
A  Bakshaish (Bakhshaish or Bakhshaysh) Runner
Sold
#16497
A TABRIZ Hajji Jalil CARPET
Sold
#16345
A Kurdish Bijar Rug
Sold
#16098
A HERIZ CARPET
Sold
#16436

Pages